progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-23

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Agnieszka Jasińska

Tel.:

e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych – elektrycznych

PROCEEDINGS NO Z15/105097

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych – elektrycznych (zgodnie z załączonym wzorem umowy).

 1. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023 do 30.06.2023r.
 2. Okres gwarancji: nie dotyczy
 3. Termin związania ofertą: 30 dni.
 4. Miejsce złożenia oferty:

PLATFORMA PRZETARGOWA

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

UWAGA !!!

WYNAGRODZENIE MA CHARAKTER WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO RYCZAŁTOWEGO W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA- NALEŻY PODAĆ KWOTĘ ZA 1 MIESIĄC.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO NEGOCJACJI STAWKI Z OFERENTAMI.

Zakres prac:

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych - elektrycznych w remontowanych mieszkaniach gminnych w dzielnicach Śródmieście , Stary Zdrój, Podgórze, Szczawienko, Piaskowa Góra – Podzamcze;
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych - elektrycznych w remontowanych mieszkaniach na koszt własny przyszłego najemcy w dzielnicach Śródmieście , Stary Zdrój, Podgórze, Szczawienko, Piaskowa Góra – Podzamcze;
 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac związanych z przebudową wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo- pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku
  z zastosowaniem napięcia 230V w budynkach gminnych w dzielnicach Śródmieście , Stary Zdrój, Podgórze, Szczawienko, Piaskowa Góra – Podzamcze;

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych.

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru tj. decyzję o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej.

Zakres obowiązków i czynności Wykonawcy pełniącego nadzór inwestorski:

1. Zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zmianami), w szczególności:

· reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

· sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

· potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową.

3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

4. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

5. Kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,

6. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

7. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,

8. Przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy protokołów z końcowego odbioru robót.

9. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego robót oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.

W załączeniu obowiązujący wzór umowy.

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych – elektrycznych CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

 1. Pay period: 21 days
 2. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2023 do 30.06.2023r.

Questions regarding the proceedings "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem prac budowlanych – elektrycznych "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...