progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-11-23

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Agnieszka Jasińska

Tel.:

e-mail: jasinska-a@mzbwalbrzych.pl

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy).

PROCEEDINGS NO Z20/105097

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy).

  1. Termin realizacji zamówienia: 15 tygodni
  2. Okres gwarancji: 36 m-cy
  3. Termin związania ofertą: 30 dni

Miejsce złożenia oferty: PLATFORMA PRZETARGOWA

https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html


1. Część opisowa
           1.1 Opis stanu istniejącego

Mieszkanie nr 15 przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu jest mieszkaniem niezamieszkałym, będącym własnością Gminy Wałbrzych. Znajduje się na III piętrze. W/w lokal znajduje się w budynku, który jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. Budynek jest wybudowany w technologii tradycyjnej.

1.2 Założenia programowe

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla remontu lokalu mieszkalnego oraz wykonanie robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.

W zakresie robót budowlanych należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania, celem oddania remontowanego lokalu mieszkalnego do użytkowania.

1.3 Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót związanych z remontemlokalu mieszkalnego.

b) Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu lokalu mieszkalnego.

Uwaga:

W przypadku, gdy zakres prac remontowych w lokalu nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia stosownemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dokumentacja projektowa powinna posiadać stosowne oświadczenie osoby uprawnionej.

1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej:

a) Zakres opracowania powinien obejmować remont całego mieszkania, z uwzględnieniem wszystkich branż: ogólnobudowlaną, instalacje wod-kan, ogrzewania, elektryczną i wentylację nawiewno-wywiewną.

b) Koncepcja dokumentacji projektowej powinna zostać uzgodniona w Dziale Technicznym przed formalnym złożeniem do Biura Architektoniczno-Budowlanego

c) Zamawiający wymaga przedłożenia (celem wykonania kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem):

- zatwierdzonego Projektu budowlanego wraz z przedmiarem robót,

- zaświadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru przebudowy lokalu (lub decyzji pozwolenia na budowę),

- potwierdzoną kompletną kopię zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych (PB-2) lub wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1) złożonego w Biurze Administracji Architektoniczno-Budowlanej (dotyczy inwestycji wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę),

-potwierdzoną kompletną kopię zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych złożonego w PINB (PB-12).

W zakresie wykończenia wnętrz oraz wyposażenia:

a) Remont podłóg - po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wymiana płyt podłogowych o grubości min. 18mm (w pokojach panele: min. AC4 7mm, w łazience – płytki, a w przedpokoju i kuchni wykładzina: grubość warstwy ścieralnej wykładziny min. 0,4mm).

b) Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i gazowej. W przypadku instalacji wod-kan należy przewidzieć wykonanie podejścia pod pralkę oraz zlewozmywak. Przewidzieć podejście elektryczne i wodne pod zmywarkę w sąsiedztwie zlewozmywaka.

c) Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawiewników i drzwiowej (jeśli istnieje taka konieczność !). Okna PCV białe, (U=0,9 W/m2K). Drzwi wraz z ościeżnicą (drzwi wejściowe Umax=1,3 W/m2K, RW ≥28 dB, z dwoma zamkami, dopasowane wyglądem i kolorem do pozostałych w budynku- klatka schodowa, drzwi wewnętrzne pełne za wyjątkiem drzwi do kuchni, które winne być częściowo przeszkolone- wykluczamy drzwi o konstrukcji tzw. „plastra miodu”),

d) Wykonanie c.o. na gaz i c.w.u. zgodnie z załączoną opinią kominiarską.

Instalacja c.o. winna być wykonana z miedzi a grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne.

e) Montaż zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem, montaż umywalki ceramicznej szerokość min. 60cm (niekoniecznie na szafce),

f) Roboty tynkarsko-malarskie - na sufitach płyty gipsowo-kartonowe.

g) Montaż kuchni czteropalnikowej gazowej lub elektrycznej wraz z piekarnikiem.

h) Nad kuchenką gazową oraz zlewozmywakiem winien być wykonany fartuch z płytek. Zakres prac z tym związany określi inspektor nadzoru.

i) Wykonanie instalacji domofonowej w lokalu umożliwiającej korzystanie z istniejącego domofonu w częściach wspólnych budynku.

1.5 Termin wykonania zamówienia

a) Termin realizacji całego zamówienia – 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

b) Termin przedstawienia koncepcji dokumentacji wraz z wstępnym przedmiarem zaplanowanych robót do zatwierdzenia w Dziale Technicznym – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZED ZŁOŻENIEM DO ORGANU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ WYMAGA RÓWNIEŻ ZATWIERDZENIA W DZIALE TECHNICZNYM.

c) Termin przekazania/przedłożenia dokumentacji projektowej wraz dokładnym przedmiarem robót i z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonywanych prac oraz dokumentów wymienionych w punkcie 1.4.c – 8 tygodni od daty podpisania umowy.

2. Część informacyjna

2.1 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – mieszkanie nr 15 w budynku przy ul. Psie Pole 1 dz. nr 33/1, obr. 26 Nowe Miasto, stanowiące własność Gminy Wałbrzych.

2.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych:

a) szkic lokalu nr 15 przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu,

b) opinia kominiarska dotycząca dostępnych z lokalu przewodów kominowych.

Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.


Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy). CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Pay period: 21 days
  2. Okres gwarancji: 36 miesięcy
  3. Termin wykonania: 15 tygodni

Questions regarding the proceedings "Remont wolnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku przy ul. Psie Pole 1 w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy)."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...