progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-21

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Robert Kłyż

Tel.: 74 887 05 12

e-mail: klyz-r@mzbwalbrzych.pl

dot: 11 LISTOPADA 192 A w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz instalacji oświetlenia budynku) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy)

PROCEEDINGS NO Z537/21962

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: -

Order object:

Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji

oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul.  11 LISTOPADA 192A  w Wałbrzychu

w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy)

Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni (wykonanie  styczeń-marzec  2024 )

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Termin związania z ofertą : 60 dni

Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Wszystkie rozwiązania użytkowo-funkcjonalne projektowanego mają spełniać obowiązujące standardy, normy, przepisy prawa budowlanego oraz muszą spełniać

warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.Część opisowa

1.1 Opis stanu istniejącego

Budynek  przy ul. 11  LISTOPADA 192A   w Wałbrzychu jest  zamieszkały, będącym własnością Gminy Wałbrzych.

1.2 Założenia programowe

Celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  dla przebudowy  instalacji elektrycznej    oraz wykonanie robót w częściach wspólnych budynku .

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi.

W zakresie robót elektrycznych  należy uwzględnić wszystkie roboty, które są niezbędne do wykonania, celem oddania przebudowy instalacji elektrycznej.

1.3 Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej

b) wykonanie robót elektrycznych  w zakresie zaprojektowanej przebudowy instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku

( klatka schodowa, piwnica, strych) ,wewnętrzna linia zasilająca budynku , zestawy rozdzielczo-pomiarowe, linie zasilające do lokali , rozdzielnice bezpiecznikowe mieszkaniowe ,

osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe typu LED.

1.4 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

a) Zakres opracowania powinien obejmować przebudowę

b) Koncepcja dokumentacji projektowej powinna zostać uzgodniona w Dziale Technicznym

c) Zamawiający wymaga przedłożenia  zatwierdzonego Projektu instalacji elektrycznej  wraz z przedmiarem robót,

Opis zadania :

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  wraz z realizacją robót elektrycznych  dla zadania dotyczącego

Przebudowy wewnętrznej linii zasilającej budynku, zestawów rozdzielczo-pomiarowych wraz z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach oraz instalacji

oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V (kl. schodowa ,piwnica ,strych)w budynku przy ul.  11 LISTOPADA 192A  w Wałbrzychu , będzie

obejmowała:

-w zakresie projektu instalacji elektrycznej oraz realizacji robót elektrycznych :

-przebudowę wewnętrznej linii zasilającej budynku ;

(minimalny przekrój wlz jaki należy zastosować 5x LgY 25 mm2 ) , dokładny przekrój przewodu wlz budynku będzie wynikał z zapotrzebowania mocy

w danym budynku wyliczony przez projektanta ;

-montaż tablicy administracyjnej (zabezpieczenie przedlicznikowe typu topikowego DO2 , zabezpieczenia zalicznikowe wyłączniki instalacyjne typu S 301 B 6-16A dla

potrzeb: obwód klatka schodowa , piwnica, strych ,domofon ,itp. ,OGRANICZNIK MOCY OM-632, wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 B , gniazdo 230V )-obudowa

typu ON „Sypniewski”

-wykonanie połączeń wyrównawczych głównych wraz z szyną wyrównawczą w najniższej kondygnacji budynku ;

- montaż rozdzielnicy pod wyłącznik główny budynku i ochronnik przepięciowy dla wlz (obudowa typu ON „Sypniewski” lub równoważna)

- montaż wyłącznika głównego budynku i montaż ochronnika przepięciowego ( stopień ochrony klasy B+C ) ;

-montaż zestawów rozdzielczo-pomiarowych (obudowa typu ON „Sypniewski” lub równoważna ) wraz z wyposażeniem : puszka piętrowa wlz z listwą zaciskową ; tablice

podlicznikowe ( 3-faz.), zabezpieczenia przedlicznikowe  (wkładki bezpiecznikowe topikowe) dla poszczególnych lokali w zależności od typu zainstalowanego układu

pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

-przebudowę linii zasilających do wszystkich lokali (mieszkalnych i użytkowych ) w zależności od typu zainstalowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

-docelowo istniejące 1-fazowe linie zasilające do lokali należy wykonać jako 3-fazowe ( minimum przekrój przewodu YDY 5x6 mm2 ) ;

-montaż tablic mieszkaniowych -obudowa typu RN 1x 12 + montaż zabezpieczeń typu „S” poszczególnych obwodów odbiorczych w lokalach z podłączeniem

istniejących instalacji elektrycznych odbiorczych  ;

-montaż zabezpieczenia przedlicznikowego obwodu oświetleniowego pomieszczeń ogólnego użytku w rozdzielnicy wyłącznika głównego ;

-montaż linii zasilającej obwodu oświetleniowego ;

-projekt instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230V, oprawy typu LED ( kl. schodowa, piwnica, strych, ośw.  zewnętrzne)

-projekt instalacji oświetleniowej w komórkach lokatorskich ,pomieszczeń lokali użytkowych, itp. oprawy typu LED

z zastosowaniem napięcia 230V,

-modernizację instalacji dzwonkowej lokali mieszkalnych (zasilanie z rozdzielnicy mieszkaniowej danego lokalu ) przewód YDYp 2x 1,5 mm2 p/t oraz przycisk dzwonkowy ;

-wykonanie linii zasilania instalacji domofonowej z rozdzielnicy administracyjnej przewodem YDY p 3x 1,5 mm2 ;

-w zakresie projektu instalacji elektrycznej dotyczący sporządzenia części rysunkowej :

1. Plan instalacji oświetleniowej poszczególnych kondygnacji klatki schodowej ;

2. Plan instalacji oświetleniowej piwnicy ;

3. Plan instalacji oświetleniowej strychu ;

4. Plan usytuowana rozdzielnic na poszczególnych kondygnacjach;

5. Plan instalacji wewnętrznej linii zasilającej na poszczególnych kondygnacjach ;

6. Plan instalacji linii zasilających do poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych ;

7. Jednobiegunowy schemat zasilania oświetlenia ;

8. Schemat sterowania instalacji oświetleniowej ;

9. Schemat zasilania wewnętrznej linii zasilającej budynku;

-wykaz zastosowanych typów i rodzajów materiałów elektrycznych ( zestawy licznikowe, rozdzielnice bezpiecznikowe ,zabezpieczenia , przewody elektryczne ,osprzęt elektr., )

-mapa ewidencyjna gruntów ;

1.5. Termin wykonania zamówienia:

a) Termin realizacji całego zamówienia – 10 tygodni od dnia podpisania umowy. ( dokumentacja projektowa , realizacja robót elektrycznych),

 realizacji zamówienia: 10 tygodni (wykonanie styczeń-marzec 2024)

b) Termin przedstawienia koncepcji dokumentacji wraz z wstępnym przedmiarem zaplanowanych robót do zatwierdzenia w Dziale Technicznym – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

c) Termin przekazania/przedłożenia dokumentacji projektowej wraz dokładnym przedmiarem robót  – 4 tygodni od daty podpisania umowy


Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.

Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: RYCZAŁT.


DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PODPISANE OŚWIADCZENIE UOBN
Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Przebudowę wewnętrznej linii zasilającej , zestawów rozdzielczo-pomiarowych z wewnętrznymi liniami zasilającymi do rozdzielnic w lokalach mieszkalnych oraz instalacji oświetlenia w pomieszczeniach ogólnego użytku z zastosowaniem napięcia 230 V w budynku przy ul. 11 LISTOPADA 192A w Wałbrzychu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy) CPV/Indeks 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "dot: 11 LISTOPADA 192 A w Wałbrzychu (przebudowa wlz budynku oraz instalacji oświetlenia budynku) w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowy)"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 60 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...