progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-12-29

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861005204

Contact person:

Mariola Jakubowska UM

Tel.:

e-mail: m.jakubowska@um.walbrzych.pl

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną i boiska do gry w koszykówkę w ramach zadania pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu”

PROCEEDINGS NO Z92/29263

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: BZP.271.112.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu”.

Lokalizacja inwestycji: teren przyZespołe Szkolno – Przedszkolnym nr 5 przy ul. Limanowskiego w Wałbrzychu (dz. nr 430 obr. 27 Śródmieście). Teren położony w historycznym układzie urbanistycznym dzielnicy Stare Miasto, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 712/683/WŁ decyzją z dnia 08.12.1977r.

2. W ramach przedmiotu Umowy jest wykonanie w szczególności następujących Robót:

1) Boisko do piłki nożnej:

a) roboty demontażowe wyposażenia boiska,

b) demontaż i utylizacja piłkochwytów,

c) demontaż wraz z utylizacją nawierzchni boiska z trawy sztucznej,

d) likwidacja z utylizacją obrzeży betonowych,

e) rozbiórka wraz z utylizacją warstw podbudowy boiska,

f) demontaż kratki odwodnienia liniowego,

g) oczyszczenie kanału drenażowego odwodnienia liniowego,

h) montaż nowej kratki odwodnienia liniowego,

i) wykonanie nowej podbudowy boiska,

j) wykonanie nowej nawierzchni z trawy sztucznej,

k) wykonanie nowych obrzeży betonowych wraz z podbudową,

l) montaż nowego piłkochwytu wys. 6 m,

m) montaż bramy i bramki wejściowej na teren boiska,

n) montaż nowego wyposażenia sportowego (bramki piłkarskie, siatki),

2) Boisko do piłki do gry w siatkówkę i koszykówkę:

a) roboty demontażowe wyposażenia boiska,

b) demontaż wraz z utylizacją nawierzchni z poliuretanu,

c) demontaż i utylizacja obrzeży betonowych,

d) wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową,

e) wykonanie nowej nawierzchni z poliuretanu,

f) montaż nowych obrzeży betonowych wraz z podbudową,

g) montaż wyposażenia sportowego (kosze, słupki, siatki),

h) wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki,

3) Roboty elektryczne:

a) demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych,

b) wymiana na nowe oprawy oświetleniowe wraz z okablowaniem,

c) demontaż i utylizacja szafy zasilająco – sterującej,

c) wymiana i przebudowa szafy zasilająco – sterującej,

d) montaż systemu monitoringu z całym osprzętem wraz z uruchomieniem,

4) Pozostałe:

a) demontaż i utylizacja ogrodzenia z prefabrykatów betonowych i siatki stalowej,

b) montaż nowego panelowego ogrodzenia,

c) ciecia pielęgnacyjne drzew,

d) prace wykończeniowe,

e) uporządkowanie terenu po zakończonych robotach – doprowadzenie miejsca wykonywania robót do stanu początkowego – niezwłocznie po ich zakończeniu,

f) pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej.

3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana „SWZ”) wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SWZ i zmianami SWZ,

3) Dokumentacja projektowa wykonana przez Active Line Marcin Taczalski, ul. Wojciechowska 7F,
20-704 Lublin,

4) STWiORB,

5) Oferta Wykonawcy.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...