progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-06-05

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z95/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 12/BROKER/PN/2020

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

3.2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 66.51.00.00-8 - Usługi ubezpieczeniowe

- 66.51.52.00-5 - Usługi ubezpieczenia własności

- 66.51.54.00-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

- 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

3.3.Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną liczbę części zamówienia.

Cześć I:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c) ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego.

Cześć II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, z wyłączeniem szkód związanych z działalnością gospodarka odpadami dla klauzuli„oc za szkody w środowisku”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględnia część zawierającą informacje poufne dotyczące części I i II, które zawarte są w załącznikach nr 5,6, 7a, 7b do SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy PZP nie udostępnia tych informacji nastronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania informacji objętych poufnością zobowiązani są złożyć wypełniony wniosek (na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) na mailhetman@hetman.wroclaw.pl. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji.

3.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” (część poufna).OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI Z DNIA 25.06.2020

1. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

3.2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 66.51.00.00-8 - Usługi ubezpieczeniowe

- 66.51.52.00-5 - Usługi ubezpieczenia własności

- 66.51.54.00-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

- 66.51.60.00-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

3.3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Dopuszcza się składanie ofert na dowolną liczbę części zamówienia.

Cześć I:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c) ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego.

Cześć II:ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego


mienia, z wyłączeniem szkód związanych z działalnością gospodarka odpadami dla klauzuli „oc za

szkody w środowisku”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględnia część zawierającą

informacje poufne dotyczące części I i II, które zawarte są w załącznikach nr 5, 6, 7a, 7b, 9, 10 do

SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy PZP nie udostępnia tych informacji na

stronie internetowej. Wykonawcy w celu uzyskania informacji objętych poufnością

zobowiązani są złożyć wypełniony wniosek (na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) na

mail hetman@hetman.wroclaw.pl. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy

uzyskanych informacji.

3.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i II został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”(część poufna).Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.