progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-06-09

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

„Przegląd roczny instalacji elektrycznej w obiektach RIPOK+PSZOK+Składowisko”

PROCEEDINGS NO Z97/6141

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu rocznego instalacji elektrycznej w obiektach RIPOK+PSZOK+Składowisko - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Art. 62. 1 pkt 2.; (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) Specyfika głównych wymagań

a) Sprawdzenie rezystancji izolacji

b) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

c) sprawdzenie rezystancji uziomów i badania instalacji odgromowej

d) sporządzenie protokołu z przeglądów

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV – 71314100-3 Usługi elektryczne

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. „Przegląd roczny instalacji elektrycznej w obiektach RIPOK+PSZOK+Składowisko” CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "„Przegląd roczny instalacji elektrycznej w obiektach RIPOK+PSZOK+Składowisko”"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...