progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-06-15

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

„Wykonanie PFU dla zadania pn: „Hermetyzacja procesu dojrzewania odpadów poprzez budowę hali na placu dojrzewania na terenie Instalacji Komunalnej przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu” w ramach tworzenia systemu pn. „Gospodarka odpadami w

PROCEEDINGS NO Z98/6141

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

Pełen tytuł zapytania: „Wykonanie PFU dla zadania pn: „Hermetyzacja procesu dojrzewania odpadów poprzez budowę hali na placu dojrzewania na terenie Instalacji Komunalnej przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu”w ramach tworzenia systemu pn. „Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym”.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach niniejszego zapytania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

1.1. Dwóch koncepcji zagospodarowania:

1.1.1. Obejmującego działkę nr 7/16 (załącznik graficzny nr 1) – nowa hala połączona
z namiotową halą istniejącą

1.1.2. Obejmującego część działki 7/17 (załącznik graficzny nr 2)

1.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego bazy transportowej wraz z zestawieniem kosztów robót budowlanych i dostaw w oparciu na koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego.

1.3. Dokumentacji środowiskowej związanej z wydaniem decyzji środowiskowej i uzyskanie
decyzji środowiskowej, jeżeli jest wymagana.

1.4. Usługi konsultacyjne związane z dokumentacją wymienioną w pkt. 1.1.–1.3.

2. Zakres rzeczowy:

2.1. Opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu w oparciu o załączniki graficzne 1-2.

2.2. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz obowiązującymi przepisami regulującymi problematykę gospodarki odpadami.

2.3. Opracowanie wniosku -dokumentacji środowiskowej niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej

2.4. Wykonywanie usług konsultacyjnych i doradczych związanych z sporządzeniem dokumentów wymienionych w pkt. 2.1 – 2.3.

3. Wykonawca oświadczy, że wykonał przynajmniej dwie usługi polegające na opracowaniu PFU dla obiektów przemysłowych lub przynajmniej dwie szczegółowe koncepcje dla obiektów przemysłowych.

4. Przygotowanie aktualnej mapy do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznych/ geologicznych nie jest objęte zakresem realizacji zadania.

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV – 71320000-7 Usługi Inżynierskie w zakresie projektowania.

7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

8. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. „Wykonanie PFU dla zadania pn: „Hermetyzacja procesu dojrzewania odpadów poprzez budowę hali na placu dojrzewania na terenie Instalacji Komunalnej przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu” w ramach tworzenia systemu pn. „Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym” CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "„Wykonanie PFU dla zadania pn: „Hermetyzacja procesu dojrzewania odpadów poprzez budowę hali na placu dojrzewania na terenie Instalacji Komunalnej przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu” w ramach tworzenia systemu pn. „Gospodarka odpadami w"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.