progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-14

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Obsługa serwisowa przepompowni na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z3/6141

Purchasing mode: -

Order object:

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika przedmiotu zamówienia:

A. Lokalizacja urządzeń.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi serwisowej przepompowni ścieków sanitarnych, przepompowni ścieków technologicznych, na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu:

1. Pompownia odcieków PT 1 zlokalizowana przy zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10

2. Pompy technologiczna P 1 zlokalizowana w zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10 – 2 pompy zatapialne w zbiorniku żelbetowym o pojemności 126 m3

3. Pompownia PS 2 zlokalizowana przy zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10

4. Pompownia deszczowa PS 3 zlokalizowana na placu PSZOK

5. Pompownia sanitarna/odcieki PS 4 zlokalizowana przy magazynie MON – PZT obiekt nr 8

6. Pompy technologiczne P 2 w zbiorniku ppoż. – PZT obiekt nr 9

7. Pompownia odcieków PS 1 w prawym narożu placu – PZT obiekt nr 15

Serwis obejmować będzie wykonywanie przeglądów technicznych, kontroli (w trzymiesięcznych okresach zgodnie z harmonogramem (harmonogram opracuje wykonawca i uzgodni z zamawiającym) oraz usuwania bieżących awarii oraz wykonanie napraw planowych. Zakres obsługi przewiduje również zgłaszanie i nadzór nad usuwaniem usterek gwarancyjnych (pompownia PT 1, PS 3, PS 4).

B. Zakres czynności.

B1. Pompownia odcieków PT 1

CO (3 MIESIĘCZNY PRZEGLĄD - ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Kontrola działania przepompowni

2. Sprawdzenie łożysk i sprzęgła

3. Sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi

4. Sprawdzenie podłączeń elektrycznych i w razie potrzeby dokręcenie styków

5. Sprawdzenie działania urządzenia , zasuw odcinających i zaworów zwrotnych

6. Sprawdzenie stanu wirnika hydraulicznego

7. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego

8. Sprawdzenie działania urządzeń załączających ,sprawdzenie działania pływaków

9. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika, przeprowadzenie ewentualnego czyszczenia zbiornika i urządzenia

10. Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika

11. Sprawdzenie działania automatyki

12. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

Uwaga:Wszystkie niezbędnie, wymagane przez producenta, czynności powinien wykonać autoryzowany serwis producenta pompowni.

B2. Pompownia odcieków PS 2

CO 3 MIESIĘCZNY PRZEGLĄD - ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Kontrola działania przepompowni

2. Sprawdzenie łożysk i sprzęgła

3. Sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi

4. Sprawdzenie podłączeń elektrycznych i w razie potrzeby dokręcenie styków

5. Sprawdzenie działania urządzenia , zasuw odcinających i zaworów zwrotnych

6. Sprawdzenie stanu wirnika hydraulicznego

7. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego

8. Sprawdzenie działania urządzeń załączających ,sprawdzenie działania pływaków

9. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika, przeprowadzenie ewentualnego czyszczenia zbiornika i urządzenia

10. Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika

11. Sprawdzenie działania automatyki

12. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

Uwaga:Wszystkie niezbędnie, wymagane przez producenta, czynności powinien wykonać autoryzowany serwis producenta pompowni.

B3. Pompownia deszczowa PS 3

CO 3 MIESIĘCZNY PRZEGLĄD - ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Kontrola działania przepompowni

2. Sprawdzenie łożysk i sprzęgła

3. Sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi

4. Sprawdzenie podłączeń elektrycznych i w razie potrzeby dokręcenie styków

5. Sprawdzenie działania urządzenia , zasuw odcinających i zaworów zwrotnych

6. Sprawdzenie stanu wirnika hydraulicznego

7. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego

8. Sprawdzenie działania urządzeń załączających ,sprawdzenie działania pływaków

9. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika, przeprowadzenie ewentualnego czyszczenia zbiornika i urządzenia

10. Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika

11. Sprawdzenie działania automatyki

12. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

B4. Pompownia sanitarna / odcieki PS 4

CO 3 MIESIĘCZNY PRZEGLĄD - ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Przeprowadzenie konserwacji urządzenia : wyczyszczenie systemu pomp i ich przewodów, sprawdzenie działania wirnika i układu rozdrabniającego

2. Kontrola połączeń

3. Kontrola zasilania

4. Sprawdzenie działania pływaków

5. Sprawdzania połączeń elektrycznych

6. Kontrola działania przepompowni

7. Sprawdzenie alarmu w sterowniku

8. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

Uwaga:Wszystkie niezbędnie, wymagane przez producenta, czynności powinien wykonać autoryzowany serwis producenta pompowni.

B5. Pompownia odcieków PS 1

CO 3 MIESIĘCZNA WIZYTA KONTROLNA - ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Kontrola ciśnienia w naczyniu zbiorczym

2. W przypadku pojawienia się informacji o wystąpieniu sucho biegu – sprawdzić odpowietrzenie pomp

3. Sprawdzenie działania zabezpieczenia przed sucho biegiem

4. Sprawdzenie stanu łożysk i sprzęgła

5. Wizualna kontrola połączeń elektrycznych

6. Wizualna kontrola zabrudzeń na osłonie silnika (czy jest zapewnione prawidłowe chłodzenie)

7. Kontrola czynnika w instalacji

8. Sprawdzenie automatyki

9. Kontrola połączeń mechanicznych

10. Sprawdzenie alarmu w sterowniku

11. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

Uwaga:Wszystkie niezbędnie, wymagane przez producenta, czynności powinien wykonać autoryzowany serwis producenta pompowni.

B6. Pompy technologiczne P 1

CO 3 MIESIĘCZNA WIZYTA KONTROLNA - ZAKRES CZYNNOŚCI

Kontrola wizualna wszystkich części urządzenia (pomp i elementów armatury)

1. Sprawdzenie urządzenia pod kątem osadów

2. Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone

3. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej

4. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń.

5. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

B7. Pompy technologiczne P 2

CO 3 MIESIĘCZNA WIZYTA KONTROLNA - ZAKRES CZYNNOŚCI

Kontrola wizualna wszystkich części urządzenia (pomp i elementów armatury)

1. Sprawdzenie urządzenia pod kątem osadów

2. Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone

3. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej

4. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń.

5. Wszystkie niewymienione powyżej czynności zalecane przez DTR producenta.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych

C. BIEŻĄCE NAPRAWY, USUWANIE AWARII I INNE CZYNNOŚCI

1. Bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości własnymi siłami oraz własnym sprzętem na każde wezwanie.

2. Przyjazd do zgłoszonych awarii w ciągu max. 12 h od momentu zgłoszenia, chyba że Zamawiający ustali inny termin.

3. Przywrócenie prawidłowej pracy w ciągu 24 h od zgłoszenia lub jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin ten jest niemożliwy do zrealizowania w możliwie najkrótszym czasie z uwzględnieniem możliwości technicznych.

4. Wykonywanie napraw gwarancyjnych - w przypadku braku autoryzacji na wykonywanie napraw gwarancyjnych zgłoszenie kompetentnemu serwisowi i nadzór nad wykonaniem naprawy.

5. Dostawa, wymiana oraz utylizacja zużytych lub uszkodzonych części i urządzeń w cenie usługi. Koszty wymienionych części pokrywa Zamawiający po akceptacji kosztów.

6. Na wykonane naprawy i wymienione części Wykonawca udzieli min. 12 mies. gwarancji.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół Odbioru Czynności Serwisowych.

D. TERMINY I CZĘSTOTLIWOŚCI WIZYT KONTROLNYCH I PRZEGLĄDÓW

Termin świadczenia usługi serwisu: 01 lipca 2019 – 30 czerwca 2020

1. Terminy przeglądów serwisowych (zakres według pkt. „B”), co trzy miesiące licząc od daty podpisania umowy.

E. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

Dokumentacja techniczna pompowni dostępna w wersji elektronicznej w postaci plików .pdf, które dołączono do zapytania:

1. Pompownia PS 1 – DTR

2. Pompownia PS 2 – DTR cz. 1

3. Pompownia PS 2 – DTR cz. 2

4. Pompownia PS 3 – DTR

5. Pompownia PS 3 – DTR rozdz.

6. Pompownia PS 4 – DTR

7. Pompownia PT 1 – DTR cz. 1

8. Pompownia PT 1 – DTR cz.2

9. Pompy technologiczne – DTR cz. 1

10. Pompy technologiczne – DTR cz. 2

11. PZT – pompownie – 1

F. UWAGI

1. Usuwanie zgromadzonego osadu w pompowniach powinno być wykonywane przez firmę dysponującą odpowiednim sprzętem do odbioru, transportu zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia muszą być przekazane uprawnionym do przyjmowania zanieczyszczeń podmiotom. Na potwierdzenie odbioru zanieczyszczeń Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu zgodne ze wzorem
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. Dz.U.01.152.1736.

G. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

2. Faktury VAT będą wystawiana na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu odbioru czynności serwisowych” z adnotacją „bez uwag”.

3. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV –50800000-3

6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 03.06.2019

II. Opis przedmiotuzamówienia

1. Specyfika przedmiotu zamówienia:

A. Lokalizacja urządzeń.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi serwisowej/przeglądów przepompowni ścieków sanitarnych, przepompowni ścieków technologicznych, na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu:

1. Pompownia odcieków PT 1 zlokalizowana przy zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10

2. Pompy technologiczna P 1 zlokalizowana w zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10 – 2 pompy zatapialne w zbiorniku żelbetowym o pojemności 126 m3

3. Pompownia PS 2 zlokalizowana przy zbiorniku odcieków – PZT obiekt nr 10

4. Pompownia deszczowa PS 3 zlokalizowana na placu PSZOK

5. Pompownia sanitarna/odcieki PS 4 zlokalizowana przy magazynie MON – PZT obiekt nr 8

6. Pompy technologiczne P 2 w zbiorniku ppoż. – PZT obiekt nr 9

7. Pompownia odcieków PS 1 w prawym narożu placu – PZT obiekt nr 15

Serwis obejmować będzie wykonywanie 4 przeglądów technicznych, kontroli (w trzymiesięcznych okresach zgodnie z harmonogramem (harmonogram opracuje wykonawca i uzgodni z zamawiającym) oraz usuwania bieżących awarii oraz wykonanie napraw planowych.

B. PRZEPOMPOWNIE PT1, PS2, PS3, PS4, PS1 SERWIS/PRZEGLĄDY - ZAKRES CZYNNOŚCI.

B1. Przegląd I

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola kompletności podzespołów urządzenia;

3. Kontrola działania pompy (w trybie ręcznym i automatycznym);

4. Kontrola zaworów zwrotnych, zasuw odcinających;

5. Kontrola i czyszczenie wirników pomp;

6. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego;

7. Kontrola i czyszczenie sond pływakowych;

8. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika;

9. Czyszczenie zbiornika i urządzeń przepompowni;

10.Wydobycie odpadów;

11.Sprawdzenie łożysk i sprzęgła;

12.Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika;

13.Kontrola oleju i ewentualne napełnienie;

14. Kontrola elektryczna:

a. sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi;

b. sprawdzenie stanu technicznego przewodów elektrycznych;

c. sprawdzenie stanu obudowy silnika i pomp;

d. pomiar rezystencji izolacji;

e. sprawdzenie podłączeń elektrycznych i w razie potrzeby dokręcenie styków;

f. sprawdzenie działania automatyki.

15. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

16. Utylizacja wydobytych odpadów

B2. Przegląd II

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola kompletności podzespołów urządzenia;

3. Kontrola działania pompy (w trybie ręcznym i automatycznym);

4. Kontrola zaworów zwrotnych, zasuw odcinających;

5. Kontrola i czyszczenie wirników pomp;

6. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego;

7. Kontrola i czyszczenie sond pływakowych;

8. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika i ewentualne czyszczenie pomp, elementów wyposażenia,
pływaki, łańcuchy, ciężarki, armatura sanitarna;

9. Sprawdzenie łożysk i sprzęgła;

10.Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika;

11.Kontrola oleju i ewentualne napełnienie;

12.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

B3. Przegląd III

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola kompletności podzespołów urządzenia;

3. Kontrola działania pompy (w trybie ręcznym i automatycznym);

4. Kontrola zaworów zwrotnych, zasuw odcinających;

5. Kontrola i czyszczenie wirników pomp;

6. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego;

7. Kontrola i czyszczenie sond pływakowych;

8. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika;

9. Czyszczenie zbiornika i urządzeń przepompowni

10.Wydobycie odpadów;

11.Sprawdzenie łożysk i sprzęgła;

12.Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika;

13.Kontrola oleju i ewentualne napełnienie;

14.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

15.Utylizacja wydobytych odpadów.

B4. Przegląd IV

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola kompletności podzespołów urządzenia;

3. Kontrola działania pompy (w trybie ręcznym i automatycznym);

4. Kontrola zaworów zwrotnych, zasuw odcinających;

5. Kontrola i czyszczenie wirników pomp;

6. Sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego;

7. Kontrola i czyszczenie sond pływakowych;

8. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia zbiornika i ewentualne czyszczenie pomp, elementów wyposażenia, pływaki, łańcuchy, ciężarki, armatura sanitarna;

9. Sprawdzenie łożysk i sprzęgła;

10.Sprawdzenie alarmu i parametrów sterownika;

11.Kontrola oleju i ewentualne napełnienie;

12.Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

C. PRZEPOMPOWNIE TECHNOLOGICZNE P1 I P2 -SERWIS/PRZEGLĄDY - ZAKRES CZYNNOŚCI

C1. Przegląd I

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola urządzenia pod kątem osadów;

3. Sprawdzenie czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone;

4. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej;

5. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń - wizualne;

6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

C2. Przegląd II

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola urządzenia pod kątem osadów;

3. Sprawdzenie czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone;

4. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej;

5. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń - wizualne;

6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

C3. Przegląd III

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola urządzenia pod kątem osadów;

3. Sprawdzenie czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone;

4. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej;

5. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń - wizualne;

6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

C4. Przegląd IV

1. Zabezpieczenie terenu;

2. Kontrola urządzenia pod kątem osadów;

3. Sprawdzenie czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone;

4. Sprawdzenie działania zasuwy odcinającej;

5. Sprawdzenie działania pod kątem silnych zanieczyszczeń — wizualne;

6. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Z wszystkich prac każdorazowo należy sporządzić Protokół z konserwacji oraz Protokół Odbioru Czynności Serwisowych. Dopuszcza się serwisowanie/przegląd wszystkich pompowni i pomp w ciągu jednego dnia.

D. UTYLIZACJA WYTWORZONEGO ODPADU

1. Utylizacja odpadu wytworzonego podczas czyszczenia zbiorników.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Obsługa serwisowa przepompowni na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Obsługa serwisowa przepompowni na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Yes

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...