progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-14

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

System inteligentnego zarządzania odpadami (powtórzony)

PROCEEDINGS NO Z4/6141

Purchasing mode: -

Order object:

1. Specyfika głównych wymagań:

1. System inteligentnego zarządzania odpadami będzie usługą Smart City, która wykorzystuje inteligentną infrastrukturę miejską i Internet Rzeczy dla lepszego zarządzania usługami komunalnymi, związanymi z gospodarką odpadami i recyklingiem.

2. System inteligentnego zarządzania odpadam ibędzie kompleksowym rozwiązaniem do monitorowania oraz zarządzania pojemnikami na odpady i recykling. Jego działanie opierać się będzie na danych przesyłanych z urządzeń pomiarowych (czujników), montowanych w pojemnikach. Czujniki te muszą mierzyć poziom wypełnienia pojemników, temperaturę, lokalizację.

3. Dane przesyłane z czujników będą rejestrowane w Systemie i następnie wizualizowane w postaci list, zestawień oraz widoków map. Dane czujników gromadzone będą w postaci komunikatów. System analizując komunikaty tworzy alerty (powiadomienia), które prezentowane są użytkownikom. Dzięki temu, System umożliwia kontrolę nad procesem odbioru odpadów i recyklingu oraz wspiera optymalizację jego kosztów.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 101 sztuk czujników wraz z kartami SIM. Będą one montowane w pojemnikach na odpady i recykling. Czujniki w określonych odstępach czasu mierzyć będą poziom ich wypełnienia. Czujniki muszą badać także aktualne położenie pojemnika, odchylenie od pionu i temperaturę w środku. Dostarczone czujniki muszą być sparametryzowanej z zainstalowanymi kartami SIM (karty sim dostarcza wykonawca w ilości odpowiadającej ilości zamawianych czujników) i poza instalacją samego czujnika w pojemniku, nie będzie wymagana ich konfiguracja. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czujniki i karty SIM zapewniające w zależności od wariantu wskazanego przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, korzystanie z technologii Narrow Band IoT lub sieci GSM.

5. Czujniki monitorowania poziomu wypełnienia pojemników, posiadać muszą następujące cechy:

1. pomiar poziomu wypełnienia za pomocą pojedynczej wiązki ultradźwiękowej

2. możliwość parametryzacji raportowania wyzwalanego czasem (czujnik wysyła raport o określonej godzinie)

3. możliwość parametryzacji raportowania wyzwalanego poziomem wypełnienia (czujnik wysyła raport po osiągnięciu określonego poziomu wypełnienia)

4. możliwość pomiaru w małych pojemnikach (min. 120 l)

5. wewnętrzny pomiar temperatury

6. monitorowanie poziomu napięcia baterii

7. monitorowanie pozycji czujnika (w oparciu o usługę lokalizacji sieci GSM)

8. obudowa o klasie szczelności IP67 lub równoważnej, zabezpieczającej przez mechanicznymi uszkodzeniami.

6. Przedmiotem zamówienia jest również sieć GSM. Czujniki samoczynnie przesyłać muszą zebrane dane na serwer centralny. Łączyć muszą się w tym celu z Internetem, korzystając z lokalnej sieci komórkowej. Komunikacja ta odbywać się może po mobilnej sieci.

7. Przedmiotem zamówienia jest serwer i platforma analityczna. Dane z czujników będą na bieżąco przetwarzane przez oprogramowanie w chmurze obliczeniowej, która porządkuje je i udostępnia użytkownikom systemu, korzystającym z Portalu i aplikacji mobilnej. Koszty (abonament) pobierane będą w cyklu miesięcznym).

8. Przedmiotem zamówienia jest portal inteligentnego zarządzania odpadami.

Z Portalu korzystać będą pracownicy tak magistratu jak i firm wywozowych (MZUK). Logując się do niego, muszą otrzymać dostęp do wszystkich danych i funkcji systemu, takich jak:

· Ewidencja pojemników

Każdemu zarejestrowanemu pojemnikowi nadaje się identyfikator i przypisuje dane określające typ, rodzaj zawartości, lokalizację oraz pojemność i minimalną częstotliwość opróżnień.

· Monitoring pojemników

System rejestruje zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i wyświetla informacje o ich stanie na interaktywnej mapie miasta.

· Alarmy

Na podstawie danych z czujników system automatycznie musi rozpoznać, gdy z którymś z nich są problemy: jest przepełniony, przewrócił się lub pojawił się w nim ogień (wersja rozszerzona). System inteligentnego zarządzania odpadami musi alarmować także o nieautoryzowanych opróżnieniach (kradzieżach) i innych problemach zgłaszanych przez mieszkańców (docelowo poprzez aplikację mobilną);

· Statystyki i prognozy

System inteligentnego zarządzania odpadami musi rejestrować zmiany w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników i ustalać na ich podstawie średnie wartości, w oparciu o które można następnie ustalać, kiedy określone pojemniki będą wymagały opróżnienia i w których miejscach przydałyby się dodatkowe lub większe.

· Optymalizacja tras pojazdów

System musi proponować najkrótsze możliwe trasy łącząc jedynie te lokalizacje, z których rzeczywiście trzeba odebrać odpady lub recykling (bo są zapełnione lub zbliża się termin wynikający z minimalnej częstotliwości opróżnień), uwzględniając przy tym liczbę i pojemności pojazdów.

9. Aplikacja mobilna. Docelowo (aplikacja mobilna dla mieszkańców nie jest przedmiotem niniejszego zapytania, jednakże wykonawca mus przewidzieć w przyszłości możliwość jej wprowadzenia) z aplikacji mobilnej korzystać będą mieszkańcy oraz pracownicy zajmujący się serwisem czujników, którym dawać będzie ona dostęp do wybranych funkcji systemu – w tym mapy pojemników i informacji o ich zapełnieniu. Oprócz tego aplikacja pozwoli mieszkańcom zgłaszać problemy dotyczące pojemników (takich jak nieporządek wokół czy utrudniony dostęp, których system nie wykrywa automatycznie) a pracownikom umożliwia dokumentowanie czynności serwisowych.

10. Parametryzacja systemu obejmować musi szczególnie:

- inwentaryzację pojemników Zamawiającego, które mają być objęte monitoringiem i wprowadzenie ich do Systemu;

- Zdefiniowanie rejonów, w których są rozstawione pojemniki klienta;

- wprowadzenie dokładnych lokalizacji wszystkich pojemników do Systemu;

- założenie kont dla użytkowników/pracowników Zamawiającego, którzy będą administrować Systemem;

- parametryzacja dodatkowych elementów, takich jak pojazdy, punkty odbioru, sposoby oraz poziomy alarmowania, itp.

11. Przedmiotem zamówienia jest sama dostawa. Zamawiający sam zamontuje czujniki w kontenerach, co nie może niwelować gwarancji na czujniki.

12. Wykonawca oferuje minimum 12 miesięczny okres gwarancji. W przypadku awarii czujnika, w okresie gwarancji, w miejsce uszkodzonego będzie wysłany do Zamawiającego nowe sprawne i skonfigurowane urządzenie. Uszkodzony czujnik zostanie odesłany przez Zamawiającego do Wykonawcy.

13. Oferowane rozwiązanie powinno posiadać interfejs API bazujący na wzorcu REST lub wykonawca obowiązany jest do zadeklarowania w ofercie iż do dnia zakończenia umowy z Zamawiającym wdroży interfejs na własny koszt. Interfejs API umożliwi łatwy dostęp do danych i zarządzanie nimi, co z kolei przekłada się uproszczenie mechanizmów integracji usługi z istniejącymi rozwiązaniami IT wykorzystywanymi przez Zamawiającego i podmioty powiązane.

14. Wszystkie oferowane rozwiązania muszą być w języku polskim.

15. Wykonawca zobowiązany jest włączyć do systemu on-line czujniki, które posiada już zamawiający (43 szt.) oraz wyposażyć je w karty GSM oraz pakiet internetowy pozwalający na utrzymanie łączności pomiędzy czujnikiem a platformą.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV -38410000-2

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Po zgłoszeniu zrealizowania umowy przez Wykonawcę przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy sporządzą i podpiszą protokół odbiorczy, który będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. System inteligentnego zarządzania odpadami (powtórzone) Indeks 101 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "System inteligentnego zarządzania odpadami (powtórzony)"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...