progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-30

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Pomoc przy czynnościach porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zrąbkowaniu gałęzi

PROCEEDINGS NO Z8/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 10/ZL/PN/2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1) Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania. Zadanie nr 1 obejmuje pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno – porządkowych, zadanie nr 2 obejmuje pomoc przy zrąbowaniu gałęzi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe zamówienie.

2) Zadanie nr 1 obejmuje:

a) pomoc przy pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni naobiektach MZUK Sp. z o.o. na terenie gminy Wałbrzych, które stanowią własność Spółki, są w zarządzie Spółki lub na których Spółka wykonuje zlecone zadania i świadczy usługi.

Zamówienie obejmuje pomoc w zakresie całosezonowej pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni w Wałbrzychu w:

a) Parku im. Tadeusza Kościuszki w Sobięcinie,

b) Parku w Rusinowej,

c) Parku im. Jana III Sobieskiego,

d) Parku i zieleńce w dzielnicy Piaskowa Góra,

e) Park im. Sybiraków,

f) Zieleniec ul. Główna-Tysiąclecia,

g) Zieleniec ul. Długa-Wrocławska

h) Inne miejsca wg bieżących potrzeb Zamawiającego

Czynności pomocnicze polegać będą m.in. na:

1) Pielęgnacji trawników (koszenie i grabienie trawy),

2) Grabienie liści z parkowych alejek, schodów i poboczy oraz innych miejsc wskazanych przez

Zamawiającego wraz z ich wywozem,

3) Pielęgnacja kwietników (obsadzanie, podlewanie kwietników),

4) Pielęgnacja różanek i rabat bylinowych (obsadzanie, podlewanie, przycinanie, nawożenie),

5) Utrzymaniu parkowych alejek ziemnych, żwirowych i utwardzonych,

6) Innych czynnościach zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego,

b) Pomoc przy wykonywaniu czynności polegających na porządkowaniu terenu Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów na ul. Beethovena w szczególności:

1) Pomoc przy utrzymaniu porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach oraz wokół budynku,

2) Pomoc przy wykonywaniu nieskomplikowanych napraw niewymagających kwalifikowanych umiejętności,

3) Pomoc przy porządkowaniu terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

4) Pomoc przy porządkowaniu terenu Składowiska w fazie eksploatacji i rekultywacji,

5) Pomoc przy czynnościach remontowo-konserwacyjnych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego,

W ramach zadania nr 1 Zamawiający planuje zlecić wybranemu wykonawcy maksymalnie 30 120 godzin, stosownie do potrzeb Zamawiajacego. Nie zlecenie pełnej ilości godzin przewidzianych w siwz nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.

3) Zadanie nr 2obejmuje pomoc przy cieciu i zrąbowaniu gałęzi w ilości maksymalnie 240 godzin w trakcie realizacji zamówienia, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Nie zlecenie pełnej ilości godzin przewidzianych w siwz nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszeń odszkodowawczych wobec Zamawiającego.

4) Kody CPV:

77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312000-0 – usługi usuwania chwastów

77314100-5 – usługi w zakresie trawników

90910000-9 usługi porządkowe

98300000-6 usługi różne

50760000-0 usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca ma obowiązek złożyć ofertę na całość zamówienia.

6) Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę.

6.1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga, aby osoby, które będą wykonywały czynności wymienione w pkt. 3//2 i 3 siwz byli zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2017 poz. 459 t.j. ze zm.) przez cały okres ich wykonywania. Wykonawca (oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy) jest obowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie określonym w pkt. 3/2 i 3 siwz - przez cały okres ich trwania.

6.2. Osoby wskazane w ppkt. 6.1. muszą być zatrudnione na pełny czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 108 z późniejszymi zmianami).

6.3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia.

6.4. Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy żądania wyrażonego na piśmie lub drogą elektroniczną – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umów o pracę zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia.

6.5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w ppkt. 6.1. W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do dokonania czynności bezpośrednio związanych z realizacją niniejszej usługi, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia zmiany pracownika dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem.

6.6. Niezatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji przedmiotowych usług wymaganych przez Zamawiającego osób lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wskazanych powyżej dokumentów (kopii zawartych umów), w terminach określonych powyżej, będzie stanowić dowód niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i tym samym podstawę do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego na podstawie klauzul umownych zawartych w umowie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...