progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-06-28

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Dostawa pojazdu elektrycznego homologowanego

PROCEEDINGS NO Z19/6141

Purchasing mode:

Signature of the case: 14/ZLiP/PN/2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego homologowanego

2. Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ,

3. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

- kod CPV: – CPV 34144900-7: Pojazdy elektryczne

4. Dostarczony do Zamawiającego w ramach niniejszego zamówienia sprzęt nie może być prototypem.

5. Pojazd elektryczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317).

6. Dostarczony samochód musi być fabrycznie nowym pojazdem, wyprodukowanym w roku 2019, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, wolnym od wad technicznych i prawnych, do których nie mają prawa osoby trzecie oraz nie będące przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

7. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 5 do SIWZ). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 5 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, które charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składnie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w opisie przedmiotu zamówienia dołączonym do siwz, nie należy traktować jako narzuconych lub sugerowanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca obowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami opisanymi przez Zamawiającego. Zaoferowany asortyment, sprzęt musi spełniać postawione wymagania.Explanation and/or amendment of the contents of the ToR:Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...