progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-09

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

PROCEEDINGS NO Z21/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 16/ZSiZO/PN/2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zagospodarowanie odebranych przez Wykonawcę od Zamawiającego odpadów o kodzie 19 12 12 frakcja powyżej 80 mm – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w procesie odzysku jako komponent paliwa alternatywnego.

2. Miejscem odbioru odpadów przeznaczonych do przetransportowania i unieszkodliwiania jest Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu, ul. Beethovena

3. Odpady o kodzie 19 12 12 przygotowane są w formie bel oraz luzem. Odbiór odpadów w przystosowanych do tego pojazdach następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt. Dobór typu jednostki transportowej dla danej partii odpadów będzie każdorazowo ustalany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego odbioru odpadów w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 00 do 15: 00 oraz w wyznaczone soboty w godzinach ustalanych z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów odbywać się będzie na zalegalizowanej wadze Zamawiającego znajdującej się na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów (RIPOK), w Wałbrzychu, przy ul. Beethovena.Odbierany odpad będzie ważony na zalegalizowanej wadze samochodowej, z dokładnością do 20 kg. Dla określenia wagi odbieranego odpadu, pojazd Wykonawcy musi być zważony przed załadunkiem. Powyższa waga będzie wagą wiążącą dla rozliczeń pomiędzy stronami.

6. Ważenie potwierdzane będzie każdorazowo kwitem wagowym. Dokumenty te będą stanowić wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych odpadów pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

7. Rozliczenie za odbiór odpadów odbywać się będzie na podstawie dowodów ważenia za miesiąc, w którym usługa została wykonana.

8. Załadunek odpadówna podstawione przez Wykonawcę pojazdy jest obowiązkiem Zamawiającego.

9. Szacowana ilość odpadów wynosi:

a) 8 500 Mg w trakcie obowiązywania umowy

b) Ok. 63,5 Mg/dobę

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości odpadów podanych w pkt. 9. Ilość odpadów może się zmniejszyć lub zwiększyć, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Zmiana ilości odpadów powoduje zmianę ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy.Nie zrealizowanie całego zakresu zamówienia nie może rodzić po stronie Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.

11. Odbiór następować będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt, także w zakresie kosztów przewozu, ubezpieczenia na czas transportu oraz rozładunku.

12. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego do 10 dnia każdego miesiąca potwierdzoną przez siebie Kartę Przekazania Odpadu (KPO) wystawioną przez Zamawiającego. KPO będzie dostarczana przez Wykonawcę do zamawiającego pocztą elektroniczną jako skan dokumentu i w wersji papierowej na adres Zamawiającego. Adres poczty elektronicznej, na który będzie przesyłany skan dokumentu zostanie ustalony po podpisaniu umowy.

13. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jak i również za utratę, ubytki oraz uszkodzenia odpadów, powstałe w czasie transportu odpadów od chwili wydania z Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów oraz w trakcie magazynowania, rozładunku odpadów do czasu poddania ich i zakończenia procesu unieszkodliwiania. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swego personelu oraz podmiotów, którymi posłużył się wykonując przedmiot zamówienia, np. podwykonawców.

14. Z chwilą wydania odpadów Wykonawcy przechodzą na Wykonawcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nimi oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczególności przejmuje on odpowiedzialność za wydane odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki z tego wynikające.

15. Kody CPV:

90 50 00 00-0 Zagospodarowanie odpadów,

90 51 20 00-9 Usługi transportu odpadów,

90 50 00 00-2 Usługi związane z odpadami

16. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę.

16.1. Zgodnie z art. 29 ust.3a upzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi odbierania odpadów, w tym: co najmniej jednej osoby, która będzie nadzorować proces odzysku wykonywany na terenie instalacji Wykonawcy

16.2. Osoby wskazane w ppkt. 16.1. muszą być zatrudnione na pełny czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. DZ.U. z 2016 poz. 1666).

16.3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli zamówienia na każdym etapie realizacji zamówienia.

16.4. Na każde żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego – nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy żądania wyrażonego na piśmie lub drogą elektroniczną – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umów o pracę zawartych z osobami, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia.

16.5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o których mowa w ppkt. 16.1. W przypadku zmiany osoby wyznaczonej do dokonania czynności bezpośrednio związanych z nadzorowaniem procesu odzysku wykonywanym na terenie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od dnia zmiany pracownika dostarczyć Zamawiającemu kopię umowy o pracę zawartej z nowym pracownikiem.

16.6. Niezatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji przedmiotowych usług wymaganej przez Zamawiającego liczby osób lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę wskazanych powyżej dokumentów (kopii zawartych umów), w terminach określonych powyżej, będzie stanowić dowód niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę i tym samym podstawę do naliczenia kar umownych przez Zamawiającego na podstawie klauzul umownych zawartych w umowie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...