progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-08-13

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z26/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 19/ZSiZO/PN/2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pracownicza polegająca na oddaniu przez Wykonawcę pracowników do wykonywania zadań związanych z realizacją usług:

- sortowanie odpadów – wybieranie surowców wtórnych w kabinach sortowniczych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 43,

- wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów
w Wałbrzychu ul. Beethovena 43 i w obrębie tego zakładu.

2. Zamawiający szacuje iż liczba roboczogodzin przepracowanych w ciągu 12 miesięcy wyniesie ok. 42 000 godzin.

3. Zamawiający wymaga aby Personel Wykonawcy liczył 16 pracowników zatrudnionych każdego dnia pracy.

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany ilości (redukcji bądź zwiększenia) osób personelu na wniosek Zamawiającego w terminie 48 godzin od daty otrzymania żądania.

5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę członków Personelu Wykonawcy, których wyznaczył do realizacji usług określonych w danym Zleceniu, w terminie 48 godzin od daty otrzymania zlecenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do którejkolwiek z osób - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję nowej osoby, w terminie 24 godzin od daty otrzymania zastrzeżeń - nowy pracownik rozpoczyna pracę nie później niż 24 godziny od daty otrzymania akceptacji.

7. Kod CPV - 79610000-3, 79620000-6

II. Realizacja przedmiotu zamówienia

1. Członkowie Personelu Wykonawcy, przed dopuszczeniem do realizacji poszczególnych usług, zobowiązani są do okazania Zamawiającemu dowodu tożsamości. Zamawiający zastrzega,
że jakakolwiek niezgodność danych podanych w dowodzie tożsamości z danymi wskazanymi
w liście, o której mowa w pkt. VI ppkt. 1 niniejszego OPZ, lub też odmowa okazania dowodu tożsamości spowoduje cofnięcie zgody Zamawiającego na przystąpienie przez członka personelu Wykonawcy do realizacji prac.

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Personel Wykonawcy w dni robocze
w następujących godzinach: rozpoczęcie: 7:00 zakończenie: 17:00 przy założeniu pracy dla jednego Członka Personelu maksymalnie 10 godzin dziennie W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy (poniżej 10 godzin dziennie) godziny rozpoczęcia i zakończenia podlegają obustronnym ustaleniom.

3. W przypadku wykonywania pracy w dodatkowy dzień wolny od pracy warunki zatrudnienia oraz płacy ustalone będą ustalane każdorazowo.

III. Wymagania organizacyjne

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zapewni bezpłatnie Wykonawcy narzędzia do należytego wykonywania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający na terenie zakładu posiada zaplecze socjalne z szatniami damskimi.

3. Zamawiający zastrzega sobie, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników tj.:

a) spodnie robocze ochronne z kieszeniami (ogrodniczki),

b) bluza robocza letnia

c) bluza robocza zimowa ,

d) buty ochronne robocze,

e) koszulki bawełniane w ilości min. 2 szt. na osobę,

f) rękawice ochronne,

g) rękawice robocze gumowane,

h) czapki ochronne - lato, czapki zimowe,

i) kamizelki ostrzegawcze.

4. Jednocześnie na Wykonawcy spoczywa obowiązek wymiany/naprawy uszkodzonej części odzieży roboczej, dbania o jej czystość, a także dostosowania rozmiarów odzieży do poszczególnych osób personelu.

5. Zamawiający zastrzega sobie także, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczania wody do picia w ilościach uzależnionych od potrzeb pracowników oraz warunków pogodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Zakres usług i prac

1. Usługi wykonywane przez Personel Wykonawcy obejmują m.in.:

a) ręczne sortowanie odpadów na linii sortowniczej w kabinach sortowniczych,

b) sortowanie odpadów według rodzaju wskazanego przez Personel Zamawiającego min. opakowania tetrapak, HDPE, PET (z rozróżnieniem na kolory), PP, aluminiowe, żelazne oraz zanieczyszczenia, folię (z rozróżnieniem na kolory), papier i tekturę, i umieszczanie ich w odpowiednich wsypach;

c) Personel Zamawiającego każdego dnia przed rozpoczęciem pracy wskaże Personelowi Wykonawcy rodzaj, jakość i ilość asortymentów wymaganych do wysortowania w danym dniu.

d) bieżące sprzątanie kabin sortowniczych, sprzątanie hali sortowni, placów do niej przylegających oraz terenu wokół zakładu.

V. Wymagania, które powinien spełnić Wykonawca:

1. Zapewnienie 16 osób (członków Personelu Wykonawcy). Zamawiający wymaga na etapie realizacji umowy przedstawienia każdorazowo do akceptacji listę członków Personelu Wykonawcy wraz z:

• kserokopią dowodu osobistego,

• aktualnym oświadczeniem o niekaralności, podpisanym przez członka Personelu Wykonawcy, którego oświadczenie dotyczy - zgodnie z pkt. VII ppkt. 2 niniejszego OPZ,

• dokument potwierdzający legalność zatrudnienia, urząd pracy.

• potwierdzanie zgłoszenia Personelu Wykonawcy do ubezpieczeń druk ZUS ZUA - w terminie 7 dni od podpisania umowy

2. Musi wykazać kwotę obniżenia wpłaty na PFRON.

3. Zamawiający wymaga aby Koordynator Wykonawcy był do dyspozycji na terenie wykonywania usługi w ciągu 2 godz. od wezwania przez Zamawiającego.

4. Odprowadzanie za Personel Wykonawcy wszelkich składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek dochodowy i innych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz comiesięcznego przedkładania dokumentów potwierdzających dokonanie tych płatności.

5. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej poprzez (m.in. zapewnienie badań lekarskich i szczepień (jeśli są wymagane) szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji czasu pracy, sprawowanie nadzoru nad podpisywaniem listy obecności przez Personelowi Wykonawcy oraz innych wymaganych przepisami prawa)

6. Zapewnienie narzędzi do wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem członków Personelu z obsługi (zawartego w Tabeli 1 poniżej):

Tabela 1: Ilości i rodzaj narzędzi zapewnianych przez Wykonawcę

Lp.

Sprzęt

Minimalne wymagania techniczne

Ilość

1.

Telefon komórkowy

Nielimitowane rozmowy i sms, obsługa mms

min. 2 szt

VI. Wymagania, które musza spełniać członkowie Personelu Wykonawcy:

1. Znajomość języka polskiego na poziomie swobodnej komunikacji w mowie (każdy członek Personelu Wykonawcy musi swobodnie rozumieć polecenia w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy),

2. Aktualne oświadczenie o niekaralności, w szczególności w zakresie przestępstw określonych w Kodeksie karnym w zakresie:

- przestępstw przeciwko ochronie informacji,

- przestępstw przeciwko mieniu,

- przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej,

(wymagane oświadczenie danego członka Personelu Wykonawcy na etapie realizacji umowy).

3. Dobra kondycja fizyczna - wykonywanie przedmiotu Umowy wymaga wysiłku fizycznego,

4. Szybkość w przyswajaniu wiedzy,

5. Szybkość oceny potrzeb,

6. Sumienność w wykonywaniu zadań,

7. Odporność na stres.

Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...