progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-24

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8861005204

Contact person:

Małgorzata Wysocka

Tel.:

e-mail: m.wysocka@um.walbrzych.pl

Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu oraz informacji pasażerskiej na terenie gmin ościennych.

PROCEEDINGS NO Z39/56266

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: DU.260.24.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest:

Utrzymanie przystanków na terenie miasta Wałbrzycha oraz utrzymanie informacji pasażerskiej na przystankach położonych na terenie gmin, z którymi Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Zakres rzeczowy:

Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu: 294 przystanki, w tym 161 wiat, 204 kosze na odpady, 49 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, 103 podświetlane gabloty reklamowe oraz 47 podświetlonych gablot na rozkłady jazdy.

Pozostałe gminy: 162 przystanki wyposażone w tabliczki rozkładowe na terenie Gminy Szczawno-Zdrój, Gminy Jedlina-Zdrój, Gminy Głuszyca, Gminy Walim, Gminy Mieroszów, Gminy Boguszów-Gorce, Gminy Stare Bogaczowice.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w trakcie obowiązywania umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego:

- na terenie Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu: 5 dodatkowych przystanków, 10 wiat przystankowych, 10 koszy na odpady, 10 podświetlanych gablot reklamowych, 10 dodatkowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej;

- na terenie pozostałych gmin, z którymi Gmina Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu zawarła porozumienie o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (także gmin, z którymi porozumienie zostanie zawarte po podpisaniu umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego): 20 dodatkowych przystanków.

Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie Gminy Wałbrzych – Miasta na Prawach Powiatu obejmuje :

- bieżącą kontrolę stanu technicznego konstrukcji i wyposażenia przystanków,

- konserwację, naprawę i wymianę wszystkich elementów wyposażenia przystanków,

- konserwację, naprawę i wymianę oznakowania pionowego,

- bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy, schematów, ogłoszeń,

- bieżące usuwanie nielegalnych reklam i zmywanie malunków /graffiti/,

- ustawianie przystanków tymczasowych wraz z ich wyposażeniem,

- serwis i naprawę tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,

- wykonanie dodatkowego oświetlenia 10 wiat przystankowych, 10 gablot na rozkłady jazdy,

- oznakowanie poziome przystanków,

- montaż i demontaż koszy na odpady,

- demontaż, transport i złomowanie wiat przystankowych,

- czyszczenie i konserwacja elementów przystanków,

- mycie koszy na odpady,

- zewnętrzne mycie punktów sprzedaży biletów,

- przeniesienie czterech wiat przystankowych,

- montaż dwóch wiat przystankowych,

- renowację ławek wiat przystankowych,

- mycie infrastruktury przystankowej,

- letnie i zimowe utrzymanie czystości przystanków.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dyżurów telefonicznych od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia, gwarantujących stały kontakt telefoniczny Wykonawcy z Zamawiającym oraz Strażą Miejską, Policją i Urzędem Miejskim w Wałbrzychu.

Zakres usług realizowanych przez Wykonawcę w ramach ryczałtu na terenie gmin ościennych obejmuje:

a) bieżącą kontrolę stanu technicznego oraz konserwację, naprawę i wymianę na nowe tabliczek przeznaczonych na rozkłady jazdy,

b) bieżące umieszczanie i ściąganie rozkładów jazdy oraz innych materiałów i informacji dostarczonych przez Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie zaopatruje się w materiały niezbędne do realizacji umowy.

Wartość zakupionych materiałów przeznaczonych na naprawę i utrzymanie urządzeń przystankowych dla robót objętych ryczałtem nie może przekroczyć 36.000,00 zł brutto z VAT w okresie trwania umowy.

Zamawiający wymaga w celu łatwiejszego kontaktu z Wykonawcą wyposażenia pracownika z nadzoru
w telefon komórkowy i dostęp do poczty e-mail. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o zmianach numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

Wykonawca ma obowiązek, od godz. 6:00 do godz. 22:00 we wszystkie dni tygodnia (w terminie określonym w ofercie od otrzymania zgłoszenia), usuwania w trybie natychmiastowym zagrożeń spowodowanych uszkodzeniem wiat i innych urządzeń przystankowych na skutek kolizji drogowych, wandalizmu lub działania sił przyrody, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów oczekujących na przystanku - zgłoszonych telefonicznie przez Zamawiającego, Straż Miejską, Policję i Urząd Miejski - lub zabezpieczenie ich, w razie braku możliwości natychmiastowego usunięcia zagrożeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Projekcie Umowy i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących załączniki do SWZ.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...