progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-06

MZB Sp. z o. o.

Ge. Wł. Andersa 48

58-304 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862608287

Contact person:

Kamila Gądek

Tel.:

e-mail: gadek-k@mzbwalbrzych.pl

„Budowa budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. R. Traugutta w Wałbrzychu – działka nr 746/1”

PROCEEDINGS NO Z73/60993

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: T-8 / 26 / 2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. R. Traugutta w Wałbrzychu – działka nr 746/1, zgodnie z poniższą dokumentacją, która stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Projekt budowlany:

a) Projekt zagospodarowania terenu, infrastruktura techniczna, dojazdy, dojścia parkingi, zieleń i ukształtowanie terenu,

b) Projekt architektoniczno-budowlany: architektura i konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne,

c) Projekt techniczny

ü Zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne oraz drogi i ukształtowanie terenu,

ü Architektura, konstrukcja,

ü Instalacje sanitarne, instalacje elektryczne,

2) Projekt wykonawczy:

a) architektura,

b) konstrukcja,

c) instalacje sanitarne wewnętrzne,

d) instalacje elektryczne wewnętrzne,

e) drogi i ukształtowanie terenu zieleń i elementy małej architektury,

f) instalacje sanitarne zewnętrzne i przyłącza wodno-kanalizacyjne,

g) zewnętrzne instalacje elektryczne i przyłącza.

3) STWiOR

a) roboty budowlane,

b) instalacje sanitarne wewnętrzne,

c) instalacje elektryczne wewnętrzne,

d) instalacje sanitarne zewnętrzne,

e) instalacje elektryczne zewnętrzne,

f) drogi i ukształtowanie terenu, zieleń, mała architektura,

4) Inne:

a) Decyzja nr 663/2021 z dnia 15.12.2021r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. R. Traugutta, 58-300 Wałbrzych (dz.nr 746/1 obręb nr 27 Śródmieście),

b) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego,

c) Projekt robót geologicznych,

d) Warunki zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz warunki przyłączenia do sieci wod-kan dla działki nr 746/1, obręb 27 Śródmieście – WPWiK Sp. z o.o. z dnia 03.08.2021r., znak NI/2021/08/002,

e) Decyzja ZDKiUM znak DR.4415.95.21 z dnia 10.12.2021r., wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu tymczasowego na czas prowadzenie robót budowlanych,

f) Decyzja ZDKiUM znak DR.4415.56.21 z dnia 17.06.2021r., wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu z drogi gminnej nr 116541D ul. Traugutta,

g) Zapewnienie ZDKiUM znak DR.4317.1.43.2021 z dnia 17.06.2021r., na odbiór wód opadowych, roztopowych, drenażowych,

h) Uzgodnienie ZDKiUM znak DR.4317.1.43a.2021 z dnia 17.12.2021r., projektu przyłącza kd,

i) TAURON z dnia 11.10.2021r., warunki przyłączenia nr WP/122341/2021/O04R01,

j) Decyzja ZDKiUM znak DR.4414.378.21 z dnia 20.12.2021r., zgoda na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej przyłączy wodociągowego, ks oraz kd,

k) Uzgodnienie WPWiK Sp. z o.o. znak NI/2021/11/078 z dnia 29.11.2021r., projektu w zakresie przyłączenia do sieci wod-kan.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują:

1) Niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia

2) Projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ,

3) Dokumentacja projektowa uwzględniona w pkt 1 niniejszego Rozdziału wraz z uzgodnieniami, decyzjami,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz istotne postanowienia Umowy:

1) Obowiązkiem Wykonawcy jest również sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia projektu zjazdu tymczasowego, zgodnie z Decyzją ZDKiUM znak DR.4415.95.21 z dnia 10.12.2021r., wyrażająca zgodę na lokalizację zjazdu tymczasowego na czas prowadzenie robót budowlanych, jak również wykonanie tego zjazdu – w cenie oferty Wykonawca ujmuje wszelkie koszty z tym związane.

2) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiającego dziennika budowy dla realizacji niniejszego zamówienia.

3) Kluczowe części zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę: nie przewiduje się.

4) W całkowitej cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową.

5) Wykonawca w wycenie winien zawrzeć: wykonanie także prac, czynności, opłat wynikających z Umowy, dokumentacji projektowej oraz STWiORB oraz przywołanych specyfikacji do poszczególnych działów, w tym m.in.: organizacja placu budowy, roboty pomocnicze dla robót podstawowych (np. rusztowania), roboty zabezpieczające, składowanie, wywóz i koszty utylizacji odpadów, gruzu i ziemi, wykonanie projektu organizacji ruchu itp., uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, w tym również wszystkie prace i czynności konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia.

6) Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 23 projektowanych postanowień umowy (projektu umowy).

7) Zrealizowanie przedmiotu zamówienia oznacza wykonanie całego zakresu robót ujętych w dokumentacji wyszczególnionej w pkt 1, poprzez realizację robót budowlano-montażowych i dostaw. Wykonawca robót zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzjami i uzgodnieniami, umową stanowiącą załącznik nr 3 do SWZ, wymaganiami Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedza techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, oraz przekazać je Zamawiającemu.

8) W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji rozwiązań równoważnych do opisanych w OPZ, to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. W przypadku gdy wymagania w OPZ odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów celu oceny równoważności, oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentacje techniczną, inne (przedmiotowe środki dowodowe), w stosunku do tabeli równoważności stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

9) W przypadku gdy wymagania w OPZ odnoszą się do norm lub innych systemów odniesienia, o których stanowi art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności w sposób określony a art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.

10) Badanie równoważności przez Zamawiającego obywa się na etapie badania ofert przez Zamawiającego. Oferta, która wskazuje, że zastosowano rozwiązania równoważne, a która po zbadaniu okazuje się nie być rozwiązaniem równoważnym, Zamawiający odrzuca jako niezgodną z zapisami SWZ i warunkami zamówienia.

11) Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy.

12) Jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz z ofertą.

13) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

14) Przepisu pkt. 13) nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.

15) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

16) Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie prowadzonego postępowania przedmiary robót dla branż koniecznych do zrealizowania przedmiotowego zamówienia, które mają jedynie charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że przedmiary robót nie zawierają w swojej treści pozycji, które są konieczne do prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca ma obowiązek w taki sposób zmodyfikować przedmiary, aby posiadały wszystkie potrzebne prace, dostawy czy usługi, konieczne do wykonania przedmiotowego zamówienia, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowo wybudowanego obiektu.

Zgodnie z treścią rozdziału XV SWZ, cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i musi zawierać łączną wycenę poszczególnych składowych przedmiotu zamówienia, ma być ceną kompletną, jednoznaczną i powinna obejmować wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (zgodnie z Dokumentacją projektową, Projektowanymi postanowieniami umowy i ewentualnie zmodyfikowanymi przez Wykonawcę przedmiarami robót) i wszelkie zobowiązania wynikające z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wynikające z niniejszego postępowania.

Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...