progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-08

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z1/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 12/BROKER/PN/2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.51.00.00-8

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje UBEZPIECZENIA MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu dla MZUK dla Składowiska Odpadów,

b) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu dla MZUK w pozostałym niż ww. zakresie,

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

d) ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń,

e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględnia część zawierającą poufne informacje, które zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ (wykazy mienia). Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy PZP nie udostępnia tych informacji na Platformie Przetargowejhttps://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wykonawcy w celu uzyskania informacji zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wypełniony wniosek (na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawcy zobowiązani są do zachowania poufności uzyskanych informacji.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.Subject of the proceeding.:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu Indeks 1 pieces wstępne % Wałbrzych 36 miesięcy Read


Attachments:


Currency: PLN

Type of order: Usługi

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Sun

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...