progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-07-04

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

58-300 Wałbrzych

Tax ID [tax identification number]: 8862588515

Contact person:

Anna Grochocińska - Jarząbek

Tel.:

e-mail: a.grochocinska@mzuk.com.pl

Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

PROCEEDINGS NO Z20/6141

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: 15/BROKER/PN/2019

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnejMiejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.51.00.00-8

3.Zamówienie zostało podzielone na dwie części.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną liczbę części zamówienia.

Cześć I:

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

c) ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń.

Cześć II: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, z wyłączeniemszkód związanych z działalnością gospodarka odpadamidla klauzuli„oc za szkody w środowisku”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uwzględnia część zawierającą poufne informacje dotyczące części 1, które zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ (wykazy i opis mienia). Zamawiający na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy PZP nie udostępnia tych informacji na Platformie Przetargowejhttps://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wykonawcy w celu uzyskania informacji zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ zobowiązani są złożyć do Zamawiającego wypełniony wniosek (na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawcy zobowiązani są do zachowania poufności uzyskanych informacji.

4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i 2 został określony w Załączniku nr 5 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.
Attachments:


Termin składania:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...